ئارقا سۇپىغا كىرىش || يازما يوللاش|| يازما باشقۇرۇش || ئىنكاس باشقۇرۇش|| سەھىپە باشقۇرۇش || ھۆججەت باشقۇرۇش || ئۇلانما باشقۇرۇش || بلوگ تەڭشەش|| ئۇسلۇپ ئالماشتۇرۇش|| زىيارەت ستاتىستىكىسى
 • 2010-12-03

  ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ- ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯘﺳﯩﺰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ - [ئۇيغۇرتارىخى]

  版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
  http://www.blogbus.com/attirgul-logs/86592390.html  1.-ﻗﯩﺴﻤﻰ
  ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﯬﻗﻠﯩﻨﯩﯔ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻗﯘﯞﯞﯨﺘﻰ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﯬﻳﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﻯ 4 ﻗﯩﺘﯩﻢ ﮔﯘﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖﺑﯩﺰ ﺑﻪﺷﯩﻨﺠﻰ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﯪﭘﯩﺮﯨﺪﻩ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺗﺪﯗﺭﻣﯩﺰ. ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﻣﯘ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﮔﯘﻡﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﻤﯩﺰ ﺑﯘﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﮔﻪﭖ.
  ﮔﯩﻠﻮﺑﯘﺳﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﯩﻠﻰ، ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﯪﻣﯩﺮﯨﻜﺎ ﻗﯩﺘﯭﺳﻰ ﺷﻪﺭﻗﻰ ﻗﯩﺮﻏﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﻪﺭﺑﻰ ﯪﻓﺮﯨﻘﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﭙﺴﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ﯪﻣﯩﺮﯨﻜﺎ ﺷﻪﺭﻗﻰ ﻗﯩﺮﻏﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥﻳﺎﯞﺭﯗﭘﺎ ﻧﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﻰ ﻗﯩﺮﻏﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺟﯩﭙﺴﯩﻼﺷﻤﺎﻳﺪﯗ،
  ﺧﻮﺵ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺷﻪﺭﻗﻰ ﯪﺳﯩﻴﺎ ﻗﯩﺮﻏﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯪﻣﯩﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﻰ ﻗﯩﺮﻏﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺟﯩﭙﺴﯩﻼﺷﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺑﯘ ﻧﯩﻤﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ؟ ﺑﯘﻧﯘﯓ ﺑﯩﺰ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟
  ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺭ،ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﯘﻧﻼﺭ ﻫﯩﻨﺪﻯ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﯪﺭﯨﻠﻰ ﯪﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻕ ﺋﯩﺪﻯ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎﺳﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﻗﯩﺴﺘﺎﭖ ﯪﺳﯩﻴﺎ ﻗﯩﺘﯭﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﻜﺘﻰ ﯞﻩ ﻫﯩﻠﯩﻤﯘ ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻫﻪﺭﻳﯩﻠﻰ 1 ،2، ﺳﺎﻧﺘﯩﻤﯩﺘﯩﺮ ﺋﯩﻠﺪﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﺭﯗﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﺩﯨﻴﯩﺸﻤﻪﻛﺘﻪ. ﺑﯘﻻﺭ ﺑﯩﻜﺎﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﭼﯩﻘﺮﯨﻠﻐﺎﻥﻳﻪﻛﯘﻧﻤﯘ ﻫﻪﻡ ﻫﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﻳﻮﻕ ﭘﺎﻛﯩﺘﻤﯘ؟
  ﯬﺳﻠﯩﺪﻩ ﻳﺎﯞﺭﯗﭘﺎ ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻏﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ﯪﻣﯩﺮﯨﻜﺎ ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻏﻰ ﯮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯘﻟﯩﻤﻰ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ 10 ﻣﯩﻠﻠﯩﯯﻥ ﻛﯘﯞﺍﺩﯨﺮﺍﺕ ﻛﯩﻠﻮﻣﯩﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﭼﻮﯓ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯰﻧﻰ (ﯪﺗﻼﻧﺘﯩﺲ ) ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻏﻰﺩﻩﭖ ﯪﺗﯩﺸﯩﺪﯗ.ﻫﺎﺯﯨﺮ ﯰ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﻳﻪﺭ ﻳﯘﺯﯨﺪﻩ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﯬﻣﻪﺱ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ( ﯪﺯﻭﺭﺯﯨﺲ ﯪﺭﺍﻟﻠﯩﺮﻯ) ﻻﺑﺎﺭ ،ﻫﯩﻠﯩﻘﻰ ﭼﻮﯓ ﺯﯨﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻼ ﻗﺎﻟﺪﯗﻏﻰ ﯪﺗﻼﻧﺘﯩﻚ ﯮﻛﯩﯫﻥ ﯮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.
  ﯬﻧﺪﻯ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﻖ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﯪﻏﺪﯗﺭﯗﭖ ﺑﺎﻗﯩﻠﻰ،ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻕﭘﺎﻳﺎﻧﺴﯩﺰ ﺳﯘ ﯞﻩ ﭼﻮﺧﭽﯘﻳﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﯪﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﯘﺭﯨﻤﯩﺰ،ﯬﻧﻪ ﺷﯘ ﯪﺭﺍﻟﻼﺭ ﯮﺭﻧﯩﺪﺍﺑﯘﻧﺪﯨﻦ 11500 ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ، ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻫﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ4-ﻳﺎﺭﺍﻟﻤﯩﺶ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰﻫﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﺎﻛﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺶ (ﻣﻮ) ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻏﻰ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺋﯩﺪﻯ!ﯰﻧﯘﯓ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﯪﻣﯩﺮﯨﻜﺎ ﻗﯩﺘﯭﺳﯩﻨﯩﯔﻏﻪﺭﺑﻰ ﺩﯨﯖﯩﺰ ﺳﺎﻫﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﯪﺳﯩﻴﺎﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﻰ ﻗﯩﺮﻏﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ،ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻦ ﻫﺎﯞﺍﻱ ﯪﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦﺑﺎﺷﻼﭖ ﺟﻪﻧﯘﭘﺘﺎ ﻣﯩﻼﻧﯩﺰﯨﻴﻪ ﯪﺭﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯰﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﻛﻰ ﯪﯞﯨﺴﺘﺮﺍﻟﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻐﯩﭽﻪﺳﻮﺯﯗﻟﯘﭖ ﻳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ. ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ( ﯬﯞﯞﯨﻠﻰ ﺯﯨﻤﯩﻦ) ﺩﻩﭖ ﯪﺗﺎﻟﻐﺎﻥ (ﻣﻮ) ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻏﯩﺪﯗﺭ.
  ﻫﯩﭽﻜﯩﻤﻤﯘ ﻛﯘﺯ ﻳﯘﻣﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺑﺎﺭ ،ﯰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ (ﺗﻮﭘﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﻰ). ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻮﭘﺎﻥﺑﺎﻻﺳﯩﻐﺎ ﺗﺎﺭﯨﺨﭽﯩﻼﺭ11500 ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩﻩﻳﺪﯗ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ( ﯪﺗﻼﻧﺘﯩﺲ ) ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻏﯩﻨﯩﯔ ﭼﯘﻛﯘﭖﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﯞﺍﺧﺘﯩﻤﯘ 11500ﻳﯩﻞ،ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﺎﺭﻟﯩﻐﻰ ﺷﯘﻛﻰ 4-ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﯪﭘﯩﺮﯨﺪﯨﮕﺎﻫﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺶﯬﯞﯞﻩﻟﻰ ﺯﯨﻤﯩﻦ ( ﻣﻮ) ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻏﯩﻨﯩﯔ ﭼﯘﻛﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﯞﺍﺧﺘﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ 11500 ﻳﯩﻞ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
  ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ 3 ﺧﯩﻞ ﻫﺎﻻﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﻧﯩﯔ ﺩﻩﯞﺭﻯ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻛﯘﺭﺳﯘﺗﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ!ﺑﯘﻧﻰﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﻳﻤﯩﺰ؟
  ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﺳﻪﯞﻩﭖ - ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﻣﯩﺘﯩﻮﺭﯨﺖ ﯬﯞﯞﯨﻠﻰ ﺯﯨﻤﯩﻦ (ﻣﻮ) ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﯰﺭﯗﻟﻐﺎﻥ!ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩﯞﻭﻟﻘﺎﻧﻤﯘ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﯪﻳﻼﺭ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺲ-ﺗﯘﺗﻪﻛﻤﯘ،ﯪﻟﻪﻣﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﯪﻟﻐﺎﻥ (ﺗﻮﭘﺎﻥ)ﺑﺎﻻﺳﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﻻﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯘﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ. ﺷﯘﻧﯘﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ( ﯪﺗﻼﻧﺘﯩﺲ) ،ﯬﯞﯞﯨﻠﻰ ﺯﯨﻤﯩﻦ (ﻣﻮ) ،64 ﻣﯩﻠﻠﯩﯯﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥﺗﻮﭘﻰ،ﻫﻪﻣﻤﻪ -ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﯘ ﯪﺳﺘﯩﻐﺎ ﻏﻪﺭﯨﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.،ﺷﯘﻧﯘﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ 4- ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻫﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖﺩﻩﯞﺭﻯ ﯪﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ 5- ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻫﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺩﻩﯞﺭﻯ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ.
  ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ- ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯘﺳﯩﺰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ 2

  ﯪﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﯮﻣﯘﻣﻰ ﯬﻫﯟﺍﻻﺗﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭ ﺳﯘﺭﻩﺗﻠﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ،ﯬﻧﺪﻯ ﯬﯞﯞﯨﻠﻰ ﺯﯨﻤﯩﻦ-(ﻣﻮ) ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻏﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻤﯩﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﺩﻩﻙ،ﭼﯘﻧﻜﻰ ﻫﯩﻜﺎﻳﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺸﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
  ﯬﯞﯞﯨﻠﻰ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺷﯘﻛﻰ-4- ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﯘﺭﻛﯘﻣﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥﻳﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯘﺯﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﻐﺎﻥ.ﯰ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﯘﺷﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻮﺷﯘﭖ ﯪﭘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ (ﻧﺎﯪﻛﺎﻟﻼﺭ)--ﻳﻪﺋﻨﻰ ﻻﻱ ﺗﺎﺧﺘﯩﻐﺎ ﻳﯩﺰﯨﻠﯩﭗ ﯪﻻﻫﯩﺪﻩ ﯰﺳﯘﻟﺪﺍﭘﯩﺸﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺗﺎﺵ ﺗﺎﺧﺘﯩﻼﺭ---ﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﻛﯘﺭﻩ (ﻣﻮ) ﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻫﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ 400 ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯘﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ،ﯬﻣﻤﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﻨﯩﻐﯩﺮﺍﻏﻰ 200 ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻨﻰ ﻣﯘﯬﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯘﺭﯗﺵﻣﯘﻣﻜﯘﻥ.
  ﯬﯞﯞﯨﻠﻰ ﺯﯨﻤﯩﻦ (ﻣﻮ) ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﻯ ﻳﻮﻕ،ﺗﯘﭘﺘﯘﺯ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ، ﻗﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ ،ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ -ﻳﯧﺸﯩﻨﻠﯩﻚﺟﻪﻣﺌﻰ 3 ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺯﯨﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻕ. ﯰﻧﻰ ،ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻛﻪﯓ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺗﺎﺭﺭﺍﻕ-ﺑﻪﺯﻯﻳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺗﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻻﻱ ﺩﯨﮕﻪﻥ 2 ﯰﺯﯗﻧﭽﺎﻕ ﺩﯨﯖﯩﺰ ﯪﻳﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺯﯨﻤﯩﻦ ﯰﺳﺘﯩﺪﻩ 7 ﻟﯩﻚ ﺳﺎﻧﻐﺎﺋﯩﺸﺎﺭﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ 7 ﭼﻮﯓ ﺷﻪﻫﻪﺭ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ،ﺑﯘ 7 ﭼﻮﯓ ﺷﻪﻫﻪﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﯰﺷﺸﺎﻕ-ﻛﯩﭽﯩﻚﺷﻪﻫﻪﺭ-ﻳﯩﺰﯨﻼﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﯰﻣﯘﭼﯘﻙ ﺗﻮﺭﻯ ﺋﯩﻠﻬﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﯰﺭﻧﻪﻙ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﭼﻮﯓﺗﺎﺷﻴﻮﻝ ﺗﻮﺭﻯ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ .
  ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﯪﺳﺎﺳﻪﻥ ﺗﺎﺵ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﻠﯩﻖ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺰ ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻫﯩﻠﯩﻘﻰ ﺗﺎﺷﻴﻮﻟﻼﺭﻣﯘ ﯬﻟﺒﻪﺗﺘﻪﺗﺎﺵ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﻠﯩﻖ.( ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺗﺎﺷﺘﯩﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯨﻤﻪﻳﻤﯩﺰ؟ ﭼﯘﻧﻜﻰ ﯰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚﻛﺎﻣﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﻜﻰ ﯰﻻﺭ ﺗﺎﺷﻨﻰ ﺗﺎﻏﺪﯨﻦ ﻛﻮﻻﭖ ﯬﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻤﻮﻧﺘﻨﻰ ﯪﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖﻗﺎﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺗﺎﺵ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺳﺎﺷﻘﺎﻥ)
  ﯰﻻﺭ (ﯞﯨﻤﺎﻥ) ﺩﻩﭖ ﯪﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯰﭼﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﺎﻟﯩﻐﺎﻥ،ﯰﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔﯰﺳﻠﯘﺑﯩﺪﺍ ﻳﺎﺳﺎﺷﻘﺎﻥ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﭼﻮﯓ ﯰﭼﻘﯘﺭ ﻛﯩﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﯮﻛﯩﯫﻥ ﯞﻩ ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ﯮﻛﯩﯫﻧﻼﺭﻧﻰﻛﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﺎﻟﯩﻐﺎﻥ( ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺮﻩﻛﻜﻰ ﯰ ﭼﺎﻏﺪﺍ -ﺗﯩﭻ ﯮﻛﯩﯫﻥ -ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ!)
  ﻫﻪﺗﺘﺎ ﻫﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﺎﻱ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﯰﭼﯘﻥ ﯪﺗﻮﻡ ﺑﻮﻣﺒﯩﻤﯘ ﯪﺗﻘﺎﻥ.
  ﯰ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﯮﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﺗﻪﯞﻩ ﺟﻪﻣﺌﻰ 64 ﻣﯩﻠﻠﯩﯯﻥ ﻧﻮﭘﯘﺱ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩﯪﻕ ﺗﻪﻧﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﯰﺳﺘﯘﻧﻠﯘﻛﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﻳﺘﺘﻰ،ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﯬﯓ ﯪﯞﺍﻧﮕﺎﺭﺗﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻛﯘﭖ ﺳﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ(ﯰﻳﻐﯘﺭ) ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ.
  ﺑﯘ (ﯰﻳﻐﯘﺭ) ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﯬﯞﯞﯨﻠﻰ ﺯﯨﻤﯩﻦ ( ﻣﻮ) ﺩﯨﻜﻰ ﭼﯩﻐﯩﺪﯨﻼ ﻫﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﯪﻻﻫﯩﺪﻩ ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎﺯﻏﺎﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﺪﻯ،ﯰﻻﺭ 100 ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻼ ﻛﯘﭼﯘﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ،ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺩﺍﻧﯩﺸﻤﻪﻥ -ﯪﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﯩﺴﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭽﻪ (ﻣﻮ) ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻏﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﯨﻦ ﻛﻴﯩﻦ ﻫﺎﻻﻛﻪﺗﻜﻪ ﯰﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺘﺘﻰ
  ﯬﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻛﯘﭼﯘﺵ ﯰﭼﯘﻥ ﯬﯓ ﻗﻮﻻﻳﻠﯩﻖ 3 ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ﺑﯩﺮﺳﻰ (ﻣﻮ) ﺩﯨﻦ ﺷﻪﺭﯨﻘﻘﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﯩﻜﺴﯩﻜﯩﺪﯨﻦﯰﺗﯘﭖ (ﯪﺗﻼﻧﺘﯩﺲ) ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﯞﻩ ﯰ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺷﻪﺭﯨﻘﻘﻪ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﭖ ﺳﻪﻫﺮﺍﻳﻰﻛﻪﺑﯩﺮ ﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﺶ.( ﯰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺳﻪﻫﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪﺑﯩﺮ ﮔﯘﻝ-ﮔﯘﻟﯘﺳﺘﺎﻥ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ)
  ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﻣﺎ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﺋﯩﺮﺍﻥ ﯞﻩ ﺑﺎﺑﯩﻠﻮﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﺶ،
  ﯰﭼﯘﻧﺠﯩﺴﻰ ﻳﺎﭘﯘﻥ- ﺳﯩﺮﯨﻖ ﺩﯨﯖﯩﺰ ﻧﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﻣﺎﻧﺠﯘﺭﯨﻴﻪ ﯞﻩ ﯮﺗﺘﯘﺭﺍ ﯪﺳﯩﻴﺎﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﺶ.
  ﻛﯘﭼﻜﻪﻥ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﯪﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ 3- ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ،ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﻪﯓ ﺯﯨﻤﯩﻨﻐﺎ ﯰﻻﺷﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.

  ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ-ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯘﺳﯩﺰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ 3

  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯘﭼﻤﻪﻧﻠﻪﺭ 3 ﻳﯘﻧﯘﻟﯘﺷﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﯰﺯ ﻧﯩﺸﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﺘﻰ،ﯬﻧﺪﻯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔﺗﻪﻏﺪﯨﺮﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟
  ﯪﭘﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻼ ﻳﯘﺯ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ ،ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﯰﺯﯨﻨﻰ ﻛﯘﺭﺳﻪﺗﺘﻰ،ﺩﻩﺳﺘﻠﻪﭘﺘﻪﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯘﭼﻠﯘﻙ ﺩﯦﯖﯩﺰ ﺗﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﻳﯘﺯ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﯬﯞﯞﯨﻠﻰ ﺯﯨﻤﯩﻦ (ﻣﻮ) ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻏﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﻯ ﯪﺳﻤﺎﻧﯘ-ﭘﻪﻟﻪﻙ ﻳﻮﭘﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺳﯘ ﯪﺳﺘﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﺪﻯ،ﺯﯨﻤﯩﻦ ﭼﺎﻳﻘﺎﻟﺪﻯ،ﺗﻪﯞﺭﯨﺪﻯ،ﻛﯩﻴﯩﻦﺗﯩﻨﭽﯩﺪﻯ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺗﯘﭘﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﻗﻮﺭﻏﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥﻗﻮﺭﺷﯩﺪﻯ.،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺳﺎﯞﺍﻕ ﺋﯩﻠﯩﺸﻤﯩﺪﻯ،ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑﻪﺭﻗﺎﺭﺍﺭ،ﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻜﻪﻡ،ﯪﭘﻪﺕ ﯰﺗﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ،ﺩﻩﭖﻗﺎﺭﺍﺷﺘﻰ،ﯪﻟﯩﻢ ﯰﻟﯩﻤﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﻖ ﯞﻩ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺗﺎﻣﺎﻥ ﻛﯘﭼﯘﺵ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ-ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﮕﻪﺋﯩﺮﻩﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯩﺪﻯ.ﻫﯘﻛﯘﻣﻪﺕ ﺑﺎﺷﺒﺎﺷﺘﺎﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﯪﻟﺪﯨﺪﺍ ﯪﺟﯩﺰ ﻗﺎﻟﺪﻯ،ﺷﯘﻧﯘﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﯘﺳﯩﻨﻰﻛﯘﺯﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻫﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺴﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﯪﭘﻪﺕ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻳﺎﺯﻣﯩﻼﺭﻳﯩﺰﯨﭗ ﯰﻧﻰ ﻻﻱ ﺗﺎﺧﺘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻛﯘﭼﯘﺭﯗﭖ ﯪﻻﻫﯩﺪﻩ ﯰﺳﯘﻟﺪﺍ ﭘﯘﺷﯘﺭﯗﭖ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻮﻟﻼﭖﺳﺎﺧﻼﺷﻨﻰ ﯮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ،ﯪﺳﺎﺳﻪﻥ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻣﯩﻜﺴﯩﻜﺎ،ﻣﯩﺴﯩﺮ -ﺑﺎﺑﯩﻠﻮﻥ،ﯞﻩ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻣﯘﯕﻐﯘﻝﺩﺍﻻﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺑﺎﻟﻐﺎﺳﯘﻥ ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯘﺗﻜﯩﺪﻯ.
  ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺩﻩﻫﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺪﻯ،ﻳﻪﻧﻰ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﯪﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﺳﺘﻜﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙﺳﯘ ﯪﺳﺘﯩﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﯨﺮﺍﻏﻰ ﻳﻪﺭ ﯪﺳﺘﻰ -ﯞﻭﻟﻘﺎﻥ ﭼﻮﻍ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻏﻪﺭﯨﻖ ﺑﻮﻟﺪﻯ!
  ﺷﯘﻧﯘﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﻳﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺯﯨﻤﯩﻦ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﯪﭘﯩﺮﯨﺪﯨﮕﺎﻫﻰﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻳﯘﻙ(ﻣﻮ) ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻏﻰ ﻳﻪﺭ ﻳﯘﺯﯨﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﺎﻟﺪﻯ.!
  ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﯪﺯ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﯪﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﺪﻯ،ﯰﻻﺭ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﻧﻪﺩﻩ؟
  ﻣﯩﻼﻧﯩﺰﯨﻴﻪ ﯪﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻫﯩﻠﯩﻤﯘ ﻳﺎﯞﺍﻳﻰ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﺎﺧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ،ﯰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻐﺎﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭘﺎﺟﯩﯭﻧﻰ ﺋﯩﺘﯩﭗ-ﻳﯩﺰﯨﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.ﭼﯘﻧﻜﻰ ﭼﻮﯓ ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻕ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﯪﺳﺘﯩﻐﺎ ﭼﯘﻛﺘﻰ،ﻳﻮﻗﺎﻟﺪﻯ،ﭘﺎﺭﭼﻪ-ﭘﯘﺭﺍﺕﯪﺭﺍﻟﻼﺭﻻ ﻗﺎﻟﺪﻯ،ﻳﯩﻘﯩﻨﺮﺍﻗﻠﯩﺮﻯ ﯰﺯﯗﭖ ﺑﺎﺭﺍﻟﯩﺪﻯ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﭘﺎﻳﺎﻧﺴﯩﺰ ﯮﭼﯘﻕ ﺩﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﯰﻟﯘﻣﮕﻪﻳﯘﺯﻟﻪﻧﺪﻯ،ﯪﺭﺍﻟﻼﺭﻏﺎ ﯰﺯﯗﭖ ﺑﺎﺭﺍﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﯪﭼﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﺩﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﺘﻰ،ﻳﯩﮕﯘﺩﻩﻙ ﻫﯩﭽﻨﯩﻤﻪﻳﻮﻕ،ﺩﻩﺳﺘﻠﻪﭖ ﺳﯘﺩﺍ ﻟﻪﻳﻠﻪﭖ ﻳﯘﺭﮔﻪﻥ ﯰﻟﯘﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯩﻴﯩﺸﺘﻰ،ﻛﯩﻴﻦ ﯰﻣﯘ ﺗﯘﮔﻪﭖ ﻗﯩﺮﻯ ﭼﯘﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰﻳﯩﻴﯩﺸﺘﻰ،ﯪﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻴﯩﺸﺘﻰ ،ﺷﯘﻧﯘﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯪﺩﻩﻡ ﮔﯘﺷﻰ ﻳﯩﻴﯩﺶ ﯰﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎﻳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ،ﺗﺎ ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﯩﻤﯘ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺸﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ﻣﯩﻼﻧﯩﺰﯨﻴﻠﯩﻜﻠﻪﺭﯰﭼﺮﺍﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
  ﺑﺎﻳﺎﻡ ﺑﯩﺰ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻣﻮﯕﻐﯘﻝ ﺩﺍﻻﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺑﺎﻟﻐﺎﺳﯘﻥ ﺷﻪﻫﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﯰﺗﺘﯘﻕ،ﯰﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍﺑﯘ ﻳﻪﺭ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﯩﺪﻩﻙ ﭼﯘﻝ ،ﺗﺎﺵ-ﺷﯩﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﻪﺭ ﯬﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ، ﯰ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺪﯨﻦ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥﺳﯘﻟﯘﻕ، ﻗﯩﺶ ﭘﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﺎﺯﻯ ﻧﻪﻣﺨﯘﺵ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ﯰ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻐﺎﻛﯘﻧﮕﻪﻥ ﻣﺎﻣﯘﻧﯩﺖ(ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﭘﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﯬﺟﺪﺍﺩﻯ) ﻻﺭ ﻳﺎﺷﺎﻳﺘﺘﻰ.ﺩﻩﻝ-ﺩﻩﺭﻩﺥ، ﺳﯘ ،ﻛﯘﺯ ﻳﻪﺗﻜﯘﺳﯩﺰﻳﯩﺸﯩﻞ ﺩﺍﻻ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﯬﺳﻠﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ،  ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ-ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯘﺳﯩﺰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ 4

  ﻳﯧﯖﻰ ﻣﺎﻛﺎﻧﻐﺎ ﻛﯘﭼﯘﭖ ﻛﯩﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭ 18ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﯪﻧﺎ ﺯﯨﻤﯩﻦ (ﻣﻮ) ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﺩﻩﻛﻠﯩﻜﻨﻰﺳﺎﺧﻼﺷﺘﻰ،ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﯰ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﭙﻪﯬﺗﻰ،ﻫﻪﺯﺍﺭﯨﺘﻰ،ﺗﯩﻠﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻫﻪﻣﺠﻪﻫﻪﺗﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪﺋﯩﺪﻯ،ﻗﺎﭼﺎﻧﯩﻜﻰ ﯰ ﯪﻧﺎ ﺯﯨﻤﯩﻦ (ﻣﻮ) ﯪﭘﻪﺗﻜﻪ ﻳﯘﺯﻟﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﯰ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯩﻨﯩﭽﺴﯩﺰﻟﯩﻖﯪﺩﻩﺗﻜﻪ ﯪﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ،ﺳﻪﯞﻩﭖ: ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﯩﺪﯨﻦ ﯪﭘﻪﺕ ﺩﻩﯞﺭﻩﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﮕﻰ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﯩﺪﯨﻦ ﯪﺳﺎﺳﻠﯩﻖﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻳﯩﯖﻰ ﺯﯨﻤﯩﻨﻐﺎ ﻛﯘﭼﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ،ﯰﭼﯘﻧﺠﯩﺪﯨﻦ ﯰ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﯰﺯ-ﯪﺭﺍ ﭘﯩﺘﯩﺸﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﭘﺎﺗﻘﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﯩﺘﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ.. ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯﻳﯘﻛﺴﻪﻙ ﯪﯞﺗﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﯬﻧﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ (ﻛﯘﻥ ﺋﯩﻤﭙﯩﺮﯨﻴﯩﺴﻰ) ﻧﻰﻗﯘﺭﯗﺷﺘﻰ، ﺋﯩﻤﭙﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺯﯨﻤﯩﻨﻰ ﺷﻪﺭﯨﻘﺘﻪ ﻳﺎﭘﯘﻧﻴﯩﮕﯩﭽﻪ،ﻏﻪﺭﺑﻰ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﺍ ﺗﺎﻛﻰ ﺳﯩﻜﺎﻧﺪﯨﻨﻮﯞﯨﻴﯩﮕﯩﭽﻪ، ﻏﻪﺭﺑﻰ ﺟﻪﻧﯘﭘﺘﺎ ﯪﻓﯩﻨﺎﻧﻰ ﯰﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ،ﯪﻧﺎﺗﻮﻟﯩﻴﻪ ﯞﻩ ﺑﺎﺑﯩﻠﻮﻧﻨﻰ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻦ ﯬﮔﯩﭗ ﯰﺗﯘﭖﺋﯩﺮﺍﻧﻨﻰ ﯰﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭘﯘﺗﻜﯘﻝ ﻫﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ ،ﺑﯩﺮﻣﺎ ﯞﻩ ﻓﯩﻠﯩﭙﭙﯩﻨﻼﺭ ﺑﯘ ﺩﺍﺋﯩﺮﻩ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪﻛﯩﺮﻩﺗﺘﻰ. ﻣﯘﺷﯘﻧﭽﯩﯟﯨﻼ ﻛﻪﯓ ﺯﯨﻤﯩﻦ (ﻛﯘﻥ ﺋﯩﻤﭙﯩﺮﯨﻴﯩﺴﻰ) ﮔﻪ ﺗﻪﯬﻟﻠﯘﻕ ﺋﯩﺪﻯ..
  ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺷﻪﻫﯩﺮﻯ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺑﺎﻟﻐﺎﺳﯘﻥ ﺷﻪﻫﯩﺮﻯ ﺧﺎﺭﺍﺑﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﮕﻪ 9 ﻛﯩﻠﻮﻣﯩﺘﯩﺮ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥﻳﻪﺭﺩﻩ،ﺷﻪﻫﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ 25 ﻛﯟﺍﺩﯨﺮﺍﺕ ﻛﯩﻠﻮﻣﯩﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﯮﺭﯗﻧﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﮕﻪﻥ.ﻫﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﯩﭙﯩﻞ-ﻗﻮﺭﯗﻕﻳﻮﻕ،ﯪﻫﺎﻟﯩﺴﻰ ﭘﯘﺗﯘﻧﻠﻪﻱ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭ،.ﺷﻪﻫﻪﺭ -ﺋﯩﻤﺎﺭﻩﺗﻠﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺗﺎﺵ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﻠﯩﻖ.،ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻰﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
  ﯰﻻﺭ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﯰﺯﺍﻕ ﺩﻩﯞﯨﺮﮔﯩﭽﻪ ﺷﺎﻧﯘ- ﺷﻪﯞﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻤﭙﯩﺮﯨﻴﺴﯩﻨﻰ ﺭﯨﯟﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﯞﻩﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻜﻪﻣﻠﯩﮕﻪﻥ.ﻏﻪﺭﯨﭙﺘﻪ ﯪﺗﻼﻧﺘﯩﺲ ﺋﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺑﯩﻞ ﯞﻩ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯪﺳﯩﻴﻪ ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻐﻰ ﯰﭼﯘﻥﭘﺎﺕ-ﭘﺎﺕ ﺳﯘﺭﻛﯘﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ.ﻫﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﺮﺍﯞﯨﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﯬﺟﺪﺍﺩﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯘﭼﻰ ﻳﻪﺗﻤﯩﺴﯩﻤﯘﺗﻮﭘﯩﻼﯓ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ.
  ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﯪﺳﺎﻳﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ 70 ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﯰﺗﺘﻰ.ﺯﺍﻣﺎﻥ ﭼﯘﮔﯩﻠﻪﭖ ﺩﻩﯞﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ 11500 ﻳﯩﻞ ﯪﯞﺍﻟﻘﻰ ﻣﯘﻫﻠﻪﺗﻜﻪ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ.
  ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﻏﯩﺶ ﺗﻪﻛﻜﯘﺭ 11500- ﻳﯩﻞ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﯪﭘﻪﺕ ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﯩﻐﺎ ﺷﯘﯕﻐﯩﻐﺎﻥ ﺩﻩﯞﺭﻯ ﻫﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.ﺑﯘﭼﺎﻏﺪﺍﯪﺗﻼﻧﺘﯩﺲ ﺋﯩﻠﯩﻤﯘ،ﺑﯘﻳﯘﻙ ﯪﻧﺎ ﺯﯨﻤﯩﻦ (ﻣﻮ )ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻏﯩﻤﯘ ﺳﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﻛﺘﯩﺪﯨﻦ ﯮﺭﯗﻥ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﻰ،25 ﻣﯩﻠﻠﯩﯯﻥ ﻛﯟﺍﺩﯨﺮﺍﺕ ﻛﯩﻠﻮﻣﯩﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﺳﯘ ﯪﺳﺘﯩﻐﺎ ﭼﯘﻛﺴﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﯩﺪﻯ؟
  ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺯﻭﺭ ﺳﯘ ﯪﭘﯩﺘﻰ-ﺗﻮﭘﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﻰ ﻳﯘﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ.ﺯﯨﻤﯩﻨﻨﻰ ﺳﯘ ﺑﺎﺳﺘﻰ!
  ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺳﯘﻏﺎ ﻏﻪﺭﯨﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﯪﺯ ﻗﺎﻟﺪﻯ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔﺯﻭﺭ ﻛﯘﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺯﯨﻤﯩﻨﻰ،ﯪﻓﺮﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺯﯨﻤﯩﻨﻰ،ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ﯪﻣﯩﺮﯨﻜﺎ،ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﯪﻣﯩﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ،ﯪﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﯪﯞﯨﺴﺘﺮﺍﻟﯩﻴﻪ ﺯﯨﻤﯩﻨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺗﻮﭘﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﯩﺪﯨﻦ ﯪﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﺪﻯ!
  ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺯﯨﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﯘ ﯪﺳﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﯞﯨﺮ ﮔﯩﭽﻪ ﭼﯘﻛﯘﭖ ﻳﺎﺗﺘﻰ

  ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ-ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯘﺳﯩﺰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ 5

  ﯪﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻛﯘﭼﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ 3 ﻳﯘﻧﯘﻟﯘﺵ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻛﯘﭼﯘﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺪﯗﻕ،ﯬﻟﺒﻪﺗﺘﻪ ﯰ ﻛﯘﭼﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﯰﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺗﻪﺭﻛﯩﯟﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻛﯘﭼﯘﺷﻜﻪﻥ،2-ﻳﻮﻝﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﭼﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮﻣﺎ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﺋﯩﺮﺍﻥ ﯪﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺑﯩﻠﻮﻥ ﯞﻩ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯪﺳﯩﻴﻪ ﯬﺗﺮﺍﭘﻠﯩﺮﯨﻐﺎﻛﯘﭼﻜﻪﻥ.
  ﺗﻮﭘﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﻰ ﻳﯘﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﯬﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﯬﯓ ﺩﺍﻧﯩﺸﻤﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻮﻫ ﯬﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﯰﺯ ﻣﺎﻛﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔﺑﻪﻛﻤﯘ ﺳﯘﻏﺎ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﯞﻩ ﯮﯕﺎﻳﻼ ﯪﭘﻪﺗﻜﻪ ﯰﭼﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﭼﯘﺷﯘﻧﯘﭖ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺩﻩﺭﻫﺎﻝ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦﭼﻮﯓ ﻛﯩﻤﻪ ﻳﺎﺳﺎﺷﻘﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺟﺎﻥ-ﺟﺎﻧﯩﯟﺍﺭﻻﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺟﯘﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻤﯩﻨﻰﺳﯘ ﻳﯘﺯﯨﮕﻪ ﭼﯘﺷﯘﺭﯨﺪﯗ،ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻛﻼ ﺗﻮﭘﺎﻥ ﺑﯩﺴﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﭗ 2-ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﭼﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﯘﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔﻫﻪﻣﻤﻪ ﺯﯨﻤﯩﻨﻠﯩﺮﻯ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯬﺷﯘ ﻛﯩﻤﯩﻼ ﯪﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ 6 ﯪﻳﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﻦﺳﯘ ﺋﯩﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﯩﮕﻪﻱ ﺟﯩﺮﺍﺳﻰ -ﺋﯩﮕﻪﻱ ﺩﯨﯖﯩﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯘﻝ- ﻗﺎﺭﺍ ﺩﯨﯖﯩﺰﻏﺎﯪﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ. ﻛﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺗﯘﺭﻛﯩﻴﻪ- ﯬﺭﻣﻪﻧﯩﺴﺘﺎﻥ ﭼﯩﮕﺮﺍﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﯪﺭﺍﺭﺕ(ﺟﯘﺩﻯ) ﺗﯩﻐﻰﯰﺳﺘﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ،ﺳﯘ ﻗﺎﻳﯩﺘﺴﯩﻤﯘ ﯬﻣﻤﺎ ﺳﯘ ﻳﯘﺯﻯ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﺎﻍ ﯰﺳﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﺋﯩﺪﻯ.
  ﺑﯘﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ 3-ﻳﯘﻧﯘﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯘﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺯﯨﻤﯩﻨﻰ ﺳﯘ ﯪﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﯪﻣﺎﻥﻗﺎﻟﺪﻯ،ﭼﯘﻧﻜﻰ ﯰ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻕ ﻳﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
  1- ﻳﯘﻧﯘﻟﯘﺵ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯩﻜﺴﯩﻜﺎﻧﻰ ﺑﯩﺴﯩﭗ ﯰﺗﯘﭖ ﯪﺗﻼﻧﺘﯩﺴﻘﺎ ﯞﻩ ﯰﻧﺪﯨﻦ ﯰﺗﯘﭖﺳﻪﻫﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪﺑﯩﺮ ﻫﻪﻡ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﯬﺭﻩﭖ ﺯﯨﻤﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﯮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﻰ ﺩﯨﺪﯗﻕ،ﯬﻧﻪ ﺷﯘ ﯪﺗﻼﻧﺘﯩﺲﺳﯘﻏﺎ ﻏﻪﺭﯨﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﺎﺷﻘﯩﻨﻠﯩﻐﺎﻥ ﺳﯘ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺟﻪﺑﯩﻠﺘﺎﺭﯨﻖ ﺑﻮﻏﯘﺯﯨﺪﯨﻦ ﻗﯩﻴﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺴﯩﭗﯰﺗﯘﭖ ﯬﺳﻠﯩﺪﯨﻨﻼ ﺗﯩﻴﯩﺰ ﯮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻳﻪﺭ ﺳﺎﻳﺎﺯﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻳﻪﺭ ﺩﯨﯖﯩﺰﯨﻐﺎﯪﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ،ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﻣﻪﻳﻠﻰ 2-ﻳﯘﻧﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ1- ﻳﯘﻧﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻫﯩﻠﯩﻘﻰ ﻧﻮﻫ ﯬﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮﻯ ﯪﺳﺎﺳﻪﻥﭘﯘﺗﯘﻧﻠﻪﻱ ﻫﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ!
  ﯬﻧﺪﻯ ﻳﻪﺭ ﻳﯘﺯﯨﺪﻩ ﯪﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﯩﻨﻰ 3- ﻳﯘﻧﯘﻟﯘﺷﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﯞﻩ ﺑﺎﻳﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮﻻﻛﯩﻤﯩﺪﻩ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎﻧﻼﺭ.

  ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ -ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯘﺳﯩﺰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ 6

  ((ﯪﺗﻼﻧﺘﯩﺲ )) ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻏﻰ ﭼﯘﻛﻜﻪﻧﺪﻩ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﭘﯘﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﺍ ﯪﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﭘﺎﻥ ،ﯪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﯘﺕ ﯰﭼﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﯩﮕﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ، ﺑﯘ ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻗﻤﯘ ﯪﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﻪﺭﺑﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰﻳﻪﻧﻰ ﯪﻣﯩﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﯰﺩﯗﻝ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯘﻛﯘﭖ ﯪﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﯞﺭﯗﭘﺎﻏﺎﻳﯘﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﻗﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯘﻛﯩﺪﯗ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺳﯘ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻰ ﻏﻪﺭﯨﭙﺘﯩﻦﺷﻪﺭﯨﻘﻘﻪ ﯰﺭﯗﻟﯘﭖ ﭘﯘﺗﻜﯘﻝ ﻳﺎﯞﺭﯗ-ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯪﺳﯩﻴﻪ-ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ﯪﻓﺮﯨﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺳﯘ ﺗﯩﮕﯩﺪﯨﻦ ﯮﺭﯗﻥﯪﻟﯩﺪﯗ.
  ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﯬﯞﯞﻩﻟﻰ ﺯﯨﻤﯩﻦ (ﻣﯘ) ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻏﯩﻤﯘ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯘﻛﯘﭖ ﯪﻧﺪﯨﻦ ﺷﯩﻤﺎﻟﻰﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﻯ ﺳﯘﻏﺎ ﻏﻪﺭﯨﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺳﯘ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻰ ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﯰﺭﯗﻟﯘﭖ ﺗﺎﻛﻰ ﻫﯩﻨﮕﺎﻥﺗﺎﻏﻠﯩﺮﻯ ﯮﺭﺩﯗﺱ ﻳﺎﻳﻼﻗﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﯘﺗﻜﯘﻝ ﺷﻪﺭﻗﻰ -ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﯪﺳﯩﻴﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺳﯘ ﺗﯩﮕﯩﺪﯨﻦﯮﺭﯗﻥ ﯪﻟﯩﺪﯗ،ﺳﯘﻧﯩﯔ ﺩﻭﻟﻘﯘﻥ ﺷﯩﺪﺩﯨﺘﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﮓ ﺑﻮﻏﯘﺯﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﯰﺗﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ.
  ﯪﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻧﻮﻫ ﯬﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﯞﻩ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﯪﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺩﯨﺪﯗﻕ،ﯬﻣﻤﺎ ﯪﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﻩﯞﯨﺮﻧﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﯞﯨﺘﯩﺶ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﯰﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻫﯩﭽﻜﯩﻤﻤﯘ ﺑﯘ ﻗﯩﺴﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ﯪﻣﺎﻥ ﻗﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
  ﯞﻭﻟﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﺲ-ﺗﯘﺗﻪﻛﻠﻪﺭ 6 ﯪﻳﻐﯩﭽﻪ ﯪﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﻟﻪﻳﻠﻪﭖ ﻳﯘﺭﺩﻯ،ﺟﺎﻫﺎﻥ ﻗﺎﭖ-ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﺑﻮﻟﺪﻯ،ﺯﯨﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﯮﺕ-ﭼﯘﭘﻠﻪﺭ ﻛﯘﻥ ﻧﯘﺭﯨﺪﯨﻦ ﯮﺯﯗﻕ ﯪﻻﻟﻤﯩﻐﺎﭺ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﯰﻟﺪﻯ،ﯪﻗﯩﯟﻩﺕ ﺳﯘ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ،ﯪﻟﻪﻡ ﻣﯘﻧﻪﯞﯞﻩﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻫﯩﻠﯩﻘﻰ ﻟﻪﻳﻠﻪﭖ ﻳﯘﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﻦ ﭼﺎﯓ-ﺗﻮﺯﺍﯓ ﺑﯘﻟﯘﺕﻗﻪﯞﯨﺘﻰ ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﺳﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯘﻛﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﯘﺗﻜﯘﻝ ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﻨﻰ 15 ﻣﯩﺘﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻦﺗﺎﺵ-ﺷﯩﺨﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﻣﯘﭖ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ!
  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﯨﺪﺍ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻳﯘﻛﺴﻪﻙ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻧﺎﺋﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﯬﯞﻻﺕﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﯪﺳﺎﺳﻰ ﺟﻪﻫﻪﺗﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﺎﻟﺪﻯ.!
  ﯰﻳﻐﯘﺭ ﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯘﻳﯘﻙ (ﻛﯘﻥ ﺋﯩﻤﭙﯩﺮﯨﻴﯩﺴﻰ) ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻮﻗﺎﻟﺪﻯ.
  ﯰﻧﯩﯔ ﯮﺭﻧﯩﺪﺍ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﭘﺎﻳﺎﻧﺴﯩﺰ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﯘﻝ-ﺋﯩﺪﯨﺮﻟﯩﻖ ﻣﻮﯕﻐﯘﻝ ﺩﺍﻻﺳﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
  ﺩﻭﻟﻘﯘﻥ ﯰﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﻫﺎﯞﺍ ﺋﯩﻘﯩﻢ ﺯﻩﺭﺑﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ،ﺷﻪﺭﯨﻘﺘﻪ ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ﯪﻣﯩﺮﯨﻜﺎ، ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ﯮﻛﯩﻴﺎﻥ ﺗﺎﻛﻰ ﯮﺭﺍﻝ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﯘﺗﻜﯘﻝ ﺷﻪﺭﻗﻰ ﯪﺳﯩﻴﻪ ﺑﯘ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﻐﯘﭺﺑﻮﺭﺍﻥ-ﭼﺎﭘﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻫﺎﯞﺍ ﺋﯩﻘﯩﻤﻰ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪﻩ ﻫﺎﻻﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ﺯﻩﺭﺑﯩﮕﻪ ﯰﭼﺮﯨﺪﻯ
  ﯬﯓ ﺋﯩﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺷﺎﻧﯘ-ﺷﻪﯞﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ( ﻛﯘﻥ ﺋﯩﻤﭙﯩﺮﯨﺴﻰ)ﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﻰ 15 ﻣﯩﺘﯩﺮﻟﯩﻖﺗﺎﺵ- ﺷﯩﺨﯩﻞ،ﻗﯘﻡ-ﺗﻮﭘﺎ ﯪﺳﺘﯩﻐﺎ ﻛﯘﻣﯘﻟﮕﯩﻨﻰ..ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﯰﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﺳﺎﺧﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥﻗﻪﺩﯨﻤﻰ (ﻣﯘ) ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻏﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎ(ﻧﺎﯪﻛﺎﻝ) ﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﺶ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﻯ.
  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﯪﻟﻼ ﯰﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯪﭘﯩﺮﯨﺪﻩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﭘﯘﺗﯘﻧﻠﻪﻱ ﻳﻮﻗﯘﺗﯩﯟﯨﺘﯩﺸﻜﻪﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ،ﺷﯘﯕﺎ ﯬﺱ-ﻫﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﯪﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﯩﻼﻧﯩﺰﯨﻴﯩﺪﻩ،ﭘﺎﻳﺎﻧﺴﯩﺰﺗﺎﻳﮕﺎ ﯮﺭﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﯘﯓ ﭘﯘﺷﻘﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ،ﻛﻮﺋﯩﻨﻠﯘﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺮ -ﺋﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﯻﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﯪﺯﺳﺎﻧﺪﺍ ﺳﺎﺧﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ.
  ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺰ ﻫﯩﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﻤﯩﺪﻩ ﯪﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻧﻮﻫ ﯬﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﯪﺋﯩﻠﻪ- ﺗﺎﯞﺍﺑﯩﯫﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘﻗﻮﺷﯩﻤﯩﺰ

  ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ- ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯘﺳﯩﺰ ﻫﯩﻜﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ 7

  ﯬﻧﺪﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﺋﯩﺘﻪﻱ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺳﻪﻝ ﯪﺭﻗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
  ﺑﯩﺰ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﻯ 4 ﻗﯩﺘﯩﻢ ﮔﯘﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯩﺰ 5- ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻛﯘﭘﻪﻳﮕﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺩﯨﺪﯗﻕ ﯞﻩ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﻰ 4-ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﺍﻟﻤﯩﺶ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻼ ﺗﻪﻛﺎﻣﻤﯘﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﺪﯗﻕ،ﯬﻣﯩﺴﻪ ﺑﯘ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟
  ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ 3-ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺯﻭﺭﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﻥ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﺯﯨﻤﯩﻨﻐﺎ ﭘﺎﺗﻤﯩﻐﯩﻠﻰ،ﺋﯩﻠﯩﻢ-ﭘﻪﻥ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪﻫﺎﻛﺎﯞﯗﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﻪﯞﯨﻢ-ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯘﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻐﯘﺩﻩﻙ ﻫﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻳﯩﺘﯩﺸﺘﻰ،.ﺋﯩﻠﯩﻤﺪﻩﭘﻪﻗﻪﺕ (ﺩﯗﺷﻤﻪﻥ) ﻧﻰ ﻳﯩﯖﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻨﯩﻼ ﻛﯘﺯﻟﻪﺵ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﺷﻘﺎ ﻗﯘﺭﺍﻝ-ﻳﺎﺭﻍ،ﯪﺩﻩﻡﻗﯩﺮﯨﺶ ﺗﯩﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﻣﯩﺴﯩﻠﺴﯩﺰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺮﯨﺸﺘﻰ،ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﯰﻟﯘﺳﻼﺭﯰﺯﺋﯩﺪﯨﻴﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﯪﻟﻐﺎﺳﯘﺭﯗﺷﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﭺ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯘﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ،ﻫﻪﺯﺍﺭﻩﺕ،ﯰﺯﮔﯩﭽﻪ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﯰﺳﻠﯘﭘﻠﯩﺮﯨﻐﺎﻫﯘﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯘﻧﺘﻪﺭﺗﯩﭙﺘﯩﻦ ﻳﻮﻗﺎﻟﺪﻯ.
  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭ ﯰﺯ ﻛﯘﭺ-ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻣﯩﺴﯩﻠﺴﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯪﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﯪﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ،ﯪﻗﯩﯟﻩﺕ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺯﻭﺭ ﺑﯩﺮ ﯰﺭﯗﺵ ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﯩﻐﺎﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻫﯩﭽﻘﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺑﯘ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﯰﻟﮕﯘﺭﻩﻟﻤﯩﺪﻯ،ﻳﻪﺭ ﻳﯘﺯﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﯰﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﻗﯩﺮﻏﯘﭼﻰ ﻗﯘﺭﺍﻟﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﭖ-ﺗﯘﺯﻟﻪﯓ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻠﺪﻯ،ﺯﯨﻤﯩﻨﻐﺎﭘﺎﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﯪﻗﯩﯟﻩﺕ ﺳﺎﻧﺎﻗﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﯘﺩﻩﻙ ﻫﯩﭽﻨﯩﻤﻪ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ،ﻫﻪﺗﺘﺎ ﺑﯘ ﻗﯩﺮﻏﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎﺷﯘ ﺩﻩﯞﯨﺮﻧﯩﯔ ﯬﺭﻛﻪ ﻫﺎﻳﯟﯨﻨﻰ ﻫﯩﺴﺎﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯘﺯﺍﯞﯨﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﯰﺭﯗﻏﯩﻤﯘ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ!
  ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯞﻩ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺭﻛﯘﻡ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﯪﺯﻏﯩﻨﻪ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﯰﯕﻜﯘﺭﻟﻪﺭﺩﻩ،ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻟﻪﺧﻤﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﯪﻣﺎﻥﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ، ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ 4-ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﻩ ﻛﯘﭘﻪﻳﮕﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﯬﯓ ﻛﯘﭖﺳﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﯬﺟﺪﺍﺩﻯ!
  ﯬﻟﺒﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﻪﯞﯨﻤﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﺧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﯰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﯪﺯﺑﻮﻟﯘﭖ .ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭﭼﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﻟﻪﻳﻠﯩﻚ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ.،
  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ 3- ﺩﻩﯞﯨﺮ ﯪﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ 4- ﺩﻩﯞﯨﺮ ﻫﻪﻗﯩﻘﻰ ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺩﻩﯞﺭﻯ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ
  ﺑﯘﻧﻰ ﯪﻟﻐﯩﻨﻘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﭖ ﯰﺗﺘﯘﻕ.
  4-ﺩﻩﯞﯨﺮﻧﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﺪﺍ ﺑﺎﻳﯩﻘﻰ ﯪﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺧﯩﻠﻰ ﯰﺯﯗﻧﻐﯩﭽﻪ ﯬﺱ-ﻫﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﺸﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ،ﯬﻗﻠﻰﺋﯩﺨﺘﯩﺪﺍﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭼﯩﻜﯩﻨﮕﻪﻥ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﯪﯕﯩﺪﺍ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺗﻪﻡ ﻫﯩﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ﯬﮔﯩﭗﻳﻮﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻐﻰ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﯞﻩﻫﺸﯩﻠﯩﮕﻰ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﯬﮔﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ،ﯪﺧﯩﺮﯨﺪﺍﺑﯘ ﺋﯩﺴﻪﺩﻩﺷﻜﻪ ﯪﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍ-ﺑﺎﺭﺍ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﻣﯘﯓ -ﻛﯘﻳﮕﻪ ﯪﻳﻼﻧﻐﺎﻥ،ﻗﯩﺮﯨﻠﯩﭗﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﯰﺭﯗﻕ -ﯬﺟﺪﺍﺩﯨﻐﺎ ﻣﻪﺭﺳﯩﻴﻪ ﯮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻳﯘﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ.
  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﯪﯕﺪﯨﻦ،ﺋﯩﻐﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻏﯩﺮﯨﺒﺎﻧﻪ ﻛﯘﻱ ﻳﺎﯕﺮﯨﻐﺎﻥ!
  ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﯘﮔﯘﻧﻜﻰ ﻣﯘﻗﺎﻡ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﯩﺴﻰ ﺷﯘ!
  ﺑﯘﮔﯘﻧﻜﻰ ﻛﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻣﯘﻗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ-ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔﯮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻖ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺩﻩﺳﺘﻠﻪﭖ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻗﺎﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﯗﺭ،
  ﻛﯩﻴﻨﭽﻪ ﺷﯘ 4- ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﻩ ﺑﯘﻳﯘﻙ ﯪﻧﺎ ﺯﯨﻤﯩﻦ (ﻣﯘ) ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻏﯩﺪﺍ .ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﯬﻗﻠﻰ ﻫﯘﺷﯩﻨﻰ ﮊﯨﻐﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻘﺎﻧﺪﯨﻦﻛﯩﻴﯩﻦ ﻫﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﯮﺭﺩﯨﻼﺭ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ،ﯰ ﯮﺭﺩﯨﻼﺭﺩﺍ ﻣﻪﺭﯨﻜﻪ- ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻼﺭ ﯰﺗﻜﯘﺯﯗﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ،ﯬﻟﺒﻪﺗﺘﻪﯬﯓ ﯪﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﻪ ﯬﻳﺘﯩﺶ ﯪﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﯬﺟﺪﺍﺩﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺩﻻﺷﻘﺎﻥ،ﻛﯩﻴﻨﭽﻪ ﯮﺭﺩﺍ ﯞﻩ ﺷﺎﺩﯨﻤﺎﻧﻠﯩﻖﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ،ﺷﯘﻛﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻫﯩﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ﺗﯘﺭﺗﻜﯘﺳﯩﺪﻩ ﻣﯘﻗﺎﻣﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﻨﻜﻰ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯩﺠﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
  ﺷﯘﻧﯩﺴﻰ ﯬﺟﻪﭘﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﯪﯕﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﻗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﻫﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕﻳﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺗﺎﻏﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﯪﻫﺎﯕﻼﺭ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﯬﻣﻪﺱ،ﯬﻣﻤﺎ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ 5- ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﻩ ﺋﯩﺠﺎﺕﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﻼﺭﺩﺍ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺗﺎﻏﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﮕﯘﭼﻰ ﯪﻫﺎﯕﻼﺭ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩﺑﺎﺭ،ﺑﯘ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﯨﺪﯗ؟
  ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺗﺎﻍ ﻳﻮﻕ ،ﺗﯘﺯﻟﻪﯓ ﺯﯨﻤﯩﻨﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻘﻠﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻼ ﯬﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻛﺸﻰ ﻳﯘﻧﯘﻟﯘﺷﻠﯘﻙ ﯪﻫﺎﯕﻼﺭﻧﻰﯰﺯ ﻛﯘﻳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﻪﻧﺒﻪ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ.
  ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻣﻪﺭﻏﯘﻝ،ﺳﯩﺰ ﻣﻪﺭﻏﯘﻟﻨﻰ ﯪﯕﻼﯞﺍﺗﻘﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺗﺎﺵ ﯮﺭﺩﯨﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﯬﻛﯩﺲ ﺳﺎﺩﺍﻧﻰ ﻓﻪﻫﯩﻢﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ
  ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ- ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯘﺳﯩﺰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ 8

  ﺟﺎﻫﺎﻧﻨﻰ ﻛﻪﻟﻜﯘﻥ ﺑﺎﺳﺘﻰ،ﺋﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺵ -ﺷﯩﺨﯩﻞ ﻛﯘﻣﺪﻯ،ﯰﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﯪﺷﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﺭﺍﻥ-ﭼﺎﭘﻘﯘﻥ ﺳﯘﭘﯘﺭﯗﭖ ﯬﻛﻪﺗﺘﻰ!
  ﺯﯨﻤﯩﻨﺪﺍ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﺎﻟﺪﻯ؟ ﻫﯩﭽﻨﯩﻤﻪ!
  ﺟﺎﻥ ﺳﺎﺧﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﯘﺕ ﺗﻮﻛﺘﯘﻙ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﯰﺭﯗﻏﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ،ﻛﻮﺋﯩﻨﻠﯘﻥ ﯰﯕﻜﯘﺭ -ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﺎﺧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﯬﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﯰﭼﯘﻡ ﯰﻳﻐﯘﺭ، ﺑﯘ ﻧﭽﯩﯟﯨﻼ ﻛﻪﻟﮕﯘﻟﯘﻛﻜﻪ،ﭘﯘﺗﻜﯘﻝ ﺑﯩﺮﺋﯩﻤﭙﯩﺮﯨﻴﻪﻧﯩﯔ ﻳﺎﻕ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﯰﻟﯘﭖ ﺗﯘﮔﯩﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﭼﯩﺪﺍﻟﻤﯩﺪﻯ،ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ،ﻛﯘﺯﯨﺪﯨﻦﭼﯩﻘﻘﯘﺩﻩﻙ ﻳﺎﺵ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ، ﯬﻣﻤﺎ ﻳﯘﺭﻩﻙ-ﺑﺎﻏﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﯪﭼﭽﯩﻖ ﺯﻩﻫﻪﺭ ﻗﺎﻣﯩﯟﺍﻟﺪﻯ،ﻫﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﭼﯩﺪﯨﺪﻯﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﺪﯨﻤﯩﺪﻯ،ﯬﺧﯩﺮﻯ ﺧﻪﻧﺠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﺭﯨﮕﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﯩﺪﻯ!ﻳﯘﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻮﺭﻟﯩﺪﻯ! ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮊﯗﻟﺪﻯ!
  ﯪﻫ ﯰﻳﻐﯘﺭﯗﻡ!ﯪﻫ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ!
  ﯰﻻﺭ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﯩﻤﯘﻛﯘﭖ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯰﺯ ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﺎﺧﻼﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ،ﻳﯩﺮﺍﻕ ﯮﺭﺍﻝ- ﺋﯩﺘﯩﻞﺑﻮﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﯪﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﯻﻜﻜﻰ ﺗﯘﺗﺘﺎﻝ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻣﯘ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻏﻪﺭﯨﭙﻜﻪ ﺳﯘﺭﯗﻟﺪﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗﺑﯘ ﺗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﻩ 3500 ﻳﯩﻞ ﯰﺗﺘﻰ،ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﯬﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺗﯘﺗﻰ ﯪﺭﺍﻥ ﯰﭺ ﺑﻮﻟﺪﻯﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﯪﺳﺘﺎ ﯪﯞﯗﭖ ﻛﯘﭘﯘﻳﯘﺵ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﻛﯘﺋﯩﻨﻠﯘﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﯬﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔﻳﯘﺭﯨﮕﻰ ﺩﻩﭖ ﯰﺗﯘﻛﻪﻥ-ﺑﺎﻳﻘﺎﻝ ﺑﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯘﭼﺘﻰ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﯪﺳﯩﻴﺎﻏﺎ ﻛﯘﭼﯘﺷﺘﻰ. ﯪﺯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺗﺎﺭﯨﻤﺪﺍ ﻗﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ.
  ﻧﯘﻫ ﯬﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﯰﭺ ﯮﻏﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻫﺎﻡ،ﺳﺎﻡ ،ﻳﺎﭘﻪﺱ ﺩﻩﭖ.ﯬﺷﯘ ﻫﺎﻡ،ﺳﺎﻡ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﯮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯﯮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺷﻪﺭﯨﻖ ﯞﻩﻳﺎﯞﺭﯗﭘﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﻰ،ﻳﺎﭘﻪﺱ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﮕﻪﻛﯘﭼﯘﭖ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﯪﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
  ﻣﯩﻼﻧﯩﺰﯨﻴﻪﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﯬﻗﯩﻠﺪﯨﻦ ﭼﻪﺗﻨﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻤﻼﺭ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ، ﯰﻻﺭ ﯰ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﯬﺳﻠﻰﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﯞﻩﺭ -ﯪﻻﻗﯩﺴﯩﺰ ﯰﺯ ﯪﻟﺪﯨﻐﺎ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ.
  ﯰﺗﯘﻛﻪﻥ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﻛﯘﭖ ﺑﻪﻻ-ﻗﺎﺯﺍﻧﯩﯔ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﯬﻧﺴﯩﺮﻩﭖ
  ﺋﯩﻤﭙﯩﺮﯨﻴﻪﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﯩﺪﯨﻦ ﻫﯩﻠﯩﻘﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﭘﯘﺗﯘﻛﻠﻪﺭﻧﻰ 15 ﻣﯩﺘﯩﺮ ﺗﺎﺵ ﺷﯩﺨﯩﻞ ﯪﺳﺘﯩﺪﯨﻦﻛﻮﻻﭖ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻫﯩﻤﺎﻻﻱ ﺗﺎﻍ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﯘﺗﻜﻪﭖ ﻛﯩﻠﯩﺸﺘﻰ ﯞﻩﻣﻪﻫﻜﻪﻡ ﯮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺳﺎﺧﻼﺷﺘﻰ. ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯘﻧﻠﻪﺭﺩﻩ
  JAMIS ﯬﭘﻪﻧﺪﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ (ﻟﺨﺎﺳﺎ ﭘﯘﺗﯘﻛﻠﯩﺮﻯ) ﺩﯨﮕﯩﻨﻰ ﺷﯘ. ﭼﺎﺭﺭﻭﺳﺴﯩﻴﻪ 1870 ﻧﻪﭼﭽﯩﻨﺠﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗﺵ ﯬﺗﺮﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﯟﻩﺗﯩﭗ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻛﻮﻻﺷﺘﻰ ﯞﻩ ﯰﻳﻐﯘﺭﺧﺎﻗﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﻠﻮﭘﻪﺭ ﯰﺳﺘﯩﺪﻩ ﺑﻪﺩﻩﺷﻘﺎﻥ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﯮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﻫﻪﻳﻜﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﻰ،ﯬﻟﺒﻪﺗﺘﻪﺧﺎﻗﺎﻥ ﯪﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﻧﺸﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﻫﻪﻳﻜﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﯩﭙﯩﻠﻐﺎﻥ.،ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻛﻮﻻﭖ-ﻗﯩﺪﯨﺮﯨﺸﻘﺎ ﯮﻻﻧﺒﺎﺗﯘﺭﻫﯘﻛﯘﻣﯩﺘﻰ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﯩﻐﺎﺷﻘﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ. ﺑﯘ ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯬﻟﺒﻪﺗﺘﻪﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﯬﻟﻠﯘﻕ ﮔﻪﭖ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﯰﭼﯘﻥ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﭖ ﯰﺗﺘﯘﻕ.
  ﯬﺳﻠﻰ ﮔﯩﭙﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﻰ -ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺳﯘﻛﻪﻟﻜﯘﻧﻰ ﯪﺳﺘﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ،ﻫﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﯰﺳﯘﻣﻠﯘﻙ ﻛﯘﻛﯘﺭﯨﻴﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯘ ﯮﺗﻠﯩﺮﯨﻼ ﯰﻳﻪﺭ-ﺑﯘﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩﻛﯘﻛﻠﻪﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ،ﯰ ﻳﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﯪﺯ-ﻣﯘﻧﭽﻪ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﯪﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ،ﯰﻻﺭ ﻗﯘﺭﯗﺕ -ﻗﻮﯕﻐﯘﺯ،ﺳﯘ ﯮﺗﻠﯩﺮﻯﯞﻩ ﺳﯘﺩﺍ ﻫﺎﻳﺎﺕ ﻛﻪﭼﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﯮﻣﯘﺭﺗﻘﯘﺳﯩﺰ ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﻪﭖ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﺧﻼﺷﻘﺎﻥ،ﯰﻻﺭ ﯮﺗﺘﯘﺭﺍﺗﯘﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻜﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﯬﺟﺪﺍﺩﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ.،ﺳﯘ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻣﯘ ﻛﯘﭘﻪﻳﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﯬﯞﯞﯨﻠﻰ ﺯﯨﻤﯩﻦ(ﻣﯘ) ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﯩﺪﺍ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﻳﯧﺰﯨﻘﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯟﯨﺮﯨﺸﻜﻪﻥﯞﻩ ﺷﯘ ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺗﺎﯞﯗﺵ-ﯪﻫﺎﯕﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺳﯘﺯ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﺑﻮﻏﯘﻣﻠﯘﻕ ﺳﯘﺯﻟﻪﻡ ﻫﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﯰﺗﻜﻪﻥ،ﺯﯨﻤﯩﻨﻨﯩﯔﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﺎﯞﯗﺷﻠﯘﻕ ﺳﯘﺯ ﻫﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯘﻧﯘﺷﻘﺎﻥ،ﺷﯘﻧﯘﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺮﯗﮔﻠﯩﻒﯞﻩ ﻫﻪﺭﯨﭙﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﻳﯧﺰﯨﻖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
  ﺳﯘ ﯞﻩ ﺗﺎﺵ-ﺷﯩﺨﯩﻞ ﯪﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﻦ ﻛﻪﯓ ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﯮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﯰﭼﯘﻥ ﯮﯞ ﯮﯞﻻﺷﻘﺎﻥﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻳﺎﯞﺍﻳﻰ ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻛﯘﻧﺪﯗﺭﮔﻪﻥ ﯞﻩ ﺑﯩﻘﯩﭗ ﯪﯞﯗﺗﻘﺎﻥ ،ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕﺭﻭﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ.
  ﻳﺎﭘﻪﺱ ﯬﯞﻻﺩﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﯪﺯﻏﯩﻨﻪ ﺳﺎﺧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﯰﺭﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﭗ ﻛﯘﭘﻪﻳﺘﯩﭗﺟﺎﻫﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ،ﺷﯘﻧﯘﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﺨﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.

  ﯰﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ - ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯘﺳﯩﺰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ 9


  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﯨﻨﯩﯔ 5- ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﯪﯞﯗﭖ-ﻛﯘﭘﯘﻳﯘﺵ ﺩﻩﯞﺭﯨﮕﻪ
  ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻗﻮﻳﺪﻯ،ﺑﯘ ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﻩ ﺯﯨﻤﯩﻨﺪﺍ 3ﻻ ﻗﻪﯞﯨﻢ -ﻣﯩﻼﻧﯩﺰﯨﻴﻪﺩﯨﻜﻰ ﯪﺭﺍﻟﻼﺭﺩﺍ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﺧﻼﭖ
  ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﯪﺭﺍﯞﺍﻟﯩﻼﺭ، 2-ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﭼﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﯘﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﯬﯞﻻﺩﯨﺪﯨﻦ
  ﺑﻮﻟﻤﯩﺶ ﻧﻮﻫ ﯬﯞﻻﺗﻠﯩﺮﻯ،ﯞﻩ3- ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﭼﯘﭖ ﻛﯩﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ
  ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﯪﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ - ﻳﻪﺭ- ﺯﯨﻤﯩﻨﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﯪﯞﯗﺷﺘﻰ.
  ﻳﯩﻠﻼﺭ،ﯬﺳﯩﺮﻟﻪﺭ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﯰﺗﺘﻰ،ﻣﯩﻼﻧﯩﺰﯨﻴﻪﻟﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻫﯩﺴﺎﭘﻘﺎ ﯪﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ
  ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﻪﯓ ﯞﻩ ﯮﺯﯗﻕ ﺗﯩﭙﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﯨﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﯪﻫﺎﻟﯩﻠﻪﺭ ﻣﯩﺴﯩﻠﺴﯩﺰ ﻛﯘﭘﻪﻳﺪﻯ،
  ﯬﻗﻠﻰ -ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﯪﺳﺘﺎ-ﯪﺳﺘﺎ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ
  ﯬﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﺸﺘﻰ، ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻗﺎﻧﻠﯩﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯﯨﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻣﯩﺮﺍﺳﺨﻮﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯘ
  ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯘﭘﻪﻳﺪﯨﻜﻰ ﯪﻗﯩﯟﻩﺕ (ﯰﻳﻐﯘﺭ)ﯪﺗﺎﻟﻤﯩﺴﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ (ﺧﻪﻟﯩﻖ)
  ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﯮﺭﻧﯩﻨﻰ ﯪﻟﺪﻯ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻫﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭ
  ﯰﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﻪﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﯰﭼﯘﻥ ﺧﯩﻠﻤﯘ-ﺧﯩﻞ
  ﻧﺎﻣﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯘﻧﯘﺷﺘﻰ.ﯬﯓ ﯪﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺮﺍﻥ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭ
  ﯰﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ (ﭘﺎﺭﺱ) ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ،ﻳﺎﯞﺭﯗﭘﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ(ﻏﯘﺕ)--(ﮔﯘﺕ) ﻧﺎﻣﻰ
  ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺗﺎﻛﻰ ﺳﯩﻜﺎﻧﺪﯨﻨﻮﯞﯨﻴﻪﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﯩﭽﻪ(ﻓﯩﻦ-ﯮﻏﯘﺭ) ﻧﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﺷﯘﭖ
  ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﻪﻧﺪﯗﺭﯗﺷﺘﻰ، ﻳﻪﻧﻪ(ﻣﺎﺳﺴﺎﻏﯩﺖ)،(ﺳﻮﻣﯩﺮ)،(ﺳﺎﻕ)،
  (ﺳﺎﺭﻣﺎﺕ) ﺩﻩﭘﻤﯘ ﯪﺗﯩﯟﯨﻠﯩﺸﺘﻰ..ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻫﺎﻡ،ﺳﺎﻡ،ﻳﺎﭘﻪﺱ ﯬﯞﻻﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
  ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﯰﺗﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﯩﻞ ﻗﻪﯞﯨﻤﻠﻪﺭﻧﻰ
  ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯗﺭﯗﺷﺘﻰ.ﯬﺳﻠﻰ ﺯﯨﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍ-ﻗﯘﺭﯗﻣﺪﯨﻦ ﻛﯘﭘﯘﻳﯘﭖ
  ﻛﯘﭼﯘﭖ ﺑﯩﺮﯨﺸﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘﻛﻠﯩﺮﻯ( ﻛﯘﻥ) ﺧﺎﻗﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﯰﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
  ﻗﻪﯞﯨﻢ ﻧﺎﻣﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸﺘﻰ،ﭘﻪﻗﻪﺕ (ﻫﻮﻥ) ﺩﻩﭖ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ،ﺧﺎﻻﺱ.
  ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺗﺎﺭﯨﻢ-ﻳﺎﺯﯨﺶ ﯮﻳﻤﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ (ﻗﻮﺵ)،(ﻟﻮﭖ)،(ﺳﺎﻕ)،
  ﯬﺗﺮﺍﭘﺘﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺮﻯ (ﻗﯩﭙﭽﺎﻕ)،(ﭘﻪﭼﻪﻧﻪﻙ)،(ﯰﻧﯩﻐﯘﺭ) ﯪﺗﺎﻟﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯰﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
  ﻧﺎﻡ- ﺑﻪﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ ﻛﯩﻴﻨﭽﻪﺭﻩﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎﯮﻏﯘﺯﺧﺎﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻐﺎ ﯰﻟﯘﺷﯘﭖ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
  ﻛﯘﭖ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺭﻛﯘﻡ ﯪﺗﺎﻟﻤﯩﻼﺭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﻰ.ﻣﯩﺴﺎﻟﻪﻥ،ﯮﻏﯘﺯ،ﺗﯘﺭﯨﻚ،ﺳﯩﻴﺎﻧﭙﻰ،ﻳﺎﻗﯘﺕ،ﻧﺎﻧﺎﻱ،ﭼﻮﻗﯘﺕ،ﺟﻮﺭﺟﯩﺖ،
  ﯮﺭﯗﺱ،ﯬﺯﻩﺭﯨﻲ،ﺗﯘﺭﯨﻜﻤﻪﻥ،ﺗﺎﺗﺎﺭ،ﯰﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﻮﯕﻐﯘﻝ،ﻣﺎﻧﺠﯘ،ﺗﯘﺑﯘﺕ،
  ﺑﺎﺷﻘﯩﺮﺕ،ﻛﯘﻛﯯﻏﯘﺯ،ﻗﺎﺭﺍﭼﺎﻱ،ﭼﻪﭼﻪﻥ،ﯰﺯﺑﻪﻙ( ﺑﯘ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﯰﺯﺑﻪﻙ .ﯬﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ
  ﻣﺎﯞﻩﺭﺍﯰﻧﻨﻪﻫﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﺳﻮﺗﯘﻕ ﯬﯞﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯰﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﻡ
  ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﯰﺯﺑﻪﻙ-ﻗﯩﭙﭽﺎﻗﻠﯩﺮﻯ).
  ﯰﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﯩﻴﻦ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯘﭖ (ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ) ﯪﺗﺎﻟﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﯞﯨﻠﯩﺸﻘﺎﻧﻼﺭ
  ﻳﺎﻣﺮﺍﭖ ﻛﯩﺘﯩﺸﺘﻰ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﺎﺭﻟﯩﻘﻜﻰ (ﯰﻳﻐﯘﺭ) ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﺴﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
  ﺩﻩﯞﯨﺮﻟﻪﺭﺩﻩ (ﺧﻪﻟﯩﻖ) ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺋﻨﺎﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﭺ(ﯰﻳﻐﯘﺭ) ﺩﯨﮕﻪﻥ
  ﺑﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﯰﻗﯘﻣﯩﻨﻰ ﺩﻩﺳﺘﻠﻪﭖ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯮﻏﯘﺯﺧﺎﻥ ﯰﺯ ﯬﺗﺮﺍﭘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﯰﻳﯘﺷﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
  ﻗﻮﻟﻼﻧﺪﻯ، ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺳﺎﭖ ﺋﯩﺮﻗﻰ ﯪﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺳﺎﺧﻼﭖ
  ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ.ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﯰﻏﯘﺯﺧﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﻦ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﻛﯘﭖ ﯰﺭﯗﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯘﭘﯘﻳﯘﺷﯩﮕﻪ
  ﯬﮔﯩﺸﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ (ﯰﻳﻐﯘﺭ) ﻧﺎﻣﻰ ( ﺧﻪﻟﯩﻖ) ﻧﺎﻣﯩﻨﯩﯔ ﯮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﭗ
  ﻛﻪﻟﺪﻯ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯮﺭﺧﯘﻥ ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻗﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻼ ﻳﻪﻧﻪ (ﯰﻳﻐﯘﺭ) ﻧﺎﻣﻰ ﻗﻮﻟﻠﯘﻧﯘﻟﺪﻯ.
  ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﯨﻴﻪ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﻦ (ﯰﻳﻐﯘﺭ) ﻧﺎﻣﻰ ﺋﯩﺪﯨﻘﯘﺗﺘﯩﻼ ﺳﺎﺧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ،
  ﯪﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﭘﺎﻧﻤﯘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ300 ﻳﯩﻞ ﯰﻧﺘﯘﻟﺪﻯ،ﯬﯓ
  ﯪﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﯰﺗﻜﻪﻥ ---ﯪﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ--- ﺩﯨﮕﻪﻥ ﯮﻗﯘﻣﯘﺷﻠﯘﻕﯰﺯﺗﻪﺧﻪﻟﻠﯘﺳﯩﻨﻰ ---ﯰﻳﻐﯘﺭ--- ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ (ﯰﻳﻐﯘﺭ) ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺌﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﯬﺳﻠﻰﺳﺎﭖ ﻗﺎﻥ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﯪﺳﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻼﺭ
  (.ﯰﻳﻐﯘﺭ) ﺩﻩﭖ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻟﻠﯘﻧﯘﺷﺘﻰ ﯬﻟﺒﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ،ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘﭖ ﺑﯩﺮﯨﺶﯰﭼﯘﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﯪﻟﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺑﯩﺮﯨﯟﻩﺗﺘﯘﻕ.
  ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ-- ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯘﺳﯩﺰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ 10

  ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺩﻩﯞﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ 50 ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘﻙ ، ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻫﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ - ﻗﺎﺭﺍﺑﺎﻟﻐﺎﺳﯘﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﯰﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻛﺎﻣﭽﺎﺗﻜﺎ ﯞﻩ ﭼﻮﻛﯘﺗﻜﺎ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﯪﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺯﻏﯘﻟﯘﭖﺷﻪﺭﻗﻰ - ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﯪﻟﻴﺎﺳﻜﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯘﭼﯘﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﻰ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﯪﻣﯩﺮﯨﻜﺎ ﻗﯩﺘﯭﺳﯩﮕﻪ ﯰﺗﯘﺷﻜﻪﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ،ﯰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﯪﺗﻼﻧﺘﯩﺲ ﯞﻩ ﯪﻧﺎ ﺯﯨﻤﯩﻦ --ﻣﯘ-- ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﺨﻰ ﺳﯘ ﯪﺳﺘﯩﻐﺎ ﭼﯘﻛﻤﯩﮕﻪﭺﺩﯨﯖﯩﺰ-ﯮﻛﯩﻴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯘ ﻳﯘﺯﻯ ﭘﻪﺳﺖ ﺋﯩﺪﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﮓ ﺑﯘﻏﯩﺰﻯ ﻛﻪﯓ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥﭘﻪﺳﺖ ﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﻳﻼﻕ ﺋﯩﺪﻯ..
  ﯰﻻﺭ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯘﻛﯘﻟﻤﻪﻳﺪﺍﻥ ﺯﯨﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﯪﺳﺘﺎ-ﯪﺳﺘﺎ ﺳﯩﻠﺠﯩﭗ ﯪﻟﻴﺎﺳﻜﺎ ﻫﻪﻡ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﯮﺗﺘﯘﺭﺍ ﯪﻣﯩﺮﯨﻜﯩﻐﺎﻳﺎﻣﺮﺍﻳﺪﯗ، ﻧﻮﭘﯘﺳﯩﻤﯘ ﯪﯞﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ 30 ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯﻛﯘﭼﯘﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﯪﻣﯩﺮﯨﻜﺎ ﻗﯩﺘﯭﺳﯩﺪﻩ ﯪﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﻪﯞﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖﻗﺎﻟﯩﺪﯗ، ﯰﻻﺭ ﺗﺎﻛﻰ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﯪﻣﯩﺮﯨﻜﺎ ﻧﯩﯔ ﯬﯓ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﯮﺗﻠﯘﻕ ﻳﻪﺭ ﮔﯩﭽﻪ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻣﺎﻛﺎﻧﻠﯩﺸﯩﺪﯗ.
  ﺑﯘ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﯰﺯ ﯪﻟﺪﯨﻐﺎ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﻳﺎ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺗﯩﺒﺒﻰﯞﻩ ﯪﺳﺘﺮﯗﻧﻮﻣﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯗ. ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﯪﻣﯩﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ

  分享到:

ئۇيغۇرچە بىلەن لاتىنچە يېزىقنى ئالماشتۇرماقچى بولسىڭىز Ctrl+k نى بېسىڭ. يېزىق يۆنۈلۈشىنى ئۆزگەرتمەكچى بولسىڭىز Ctrl+t نى بېسىڭ.